Friday, May 6, 2011

Pagtunog ng Trumpeta
Sa pagtunog ng trumpeta (2x)
Si Hesus ay darating na

Magkaingay tayong may kagalakan
Lahat ng tinubos ay magdiwang
Papuri sa banal niyang harapan
Ganap ang ating kaligtasan

Hosana (3x)
Umawit nga papuri't magsaya
Tayo'y kukunin sa isang kisapmata
Sa muling pagtunog ng trumpeta
Sa pagtunog ng trumpeta (4x)
Si Hesus ay darating na

Si Hesus ang Panginoon ang hari ng lahat (6x)


No comments:

Post a Comment