Sunday, April 17, 2011

Isang Pagkain, Isang Katawan, Isang Bayan
Katulad ng mga butil na tinitipon.
Upang maging tinapay
Na nagbibigay-buhay
Kami nawa’y matipon din
At maging bayan mong giliw.

Koro:
Iisang panginoon, iisang katawan,
Isang bayan, isang lahi,
Sa ‘yo’y nagpupugay (2x)

Katulad din ng mga ubas.
Na piniga at naging alak.
Sinumang uminom nito
May buhay na walang hanggan
Kami nawa’y maging sangkap
Sa pagbuo nitong bayang liyag
(Koro)


No comments:

Post a Comment